ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលរស់នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិនេះ បានជួបប្រទះកាលៈទេសៈពិសេស អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយក្នុងការរស់នៅជាបន្ទាន់ពីការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ (7-1)

ដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងជំងឺរលាកសួតឆ្លង (COVID-19) ក្រុមគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីជាច្រើន គឺនៅក្នុងបញ្ហាដែលរស់នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិនេះ   ប្រសិនបើមានអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនេះ  បានបំពេញតាមតម្រូវការដែលមានប្រាក់ចំណូលពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស  ពួកគេនឹងទទួលបានការត្រួតសង្ខេតរស់នៅក្នុងរយៈពេលបីខែទើបគេធ្វើការវាយតម្លៃ។
ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរបណ្តាលឱ្យជីវិតឬសេដ្ឋកិច្ចការលំបាកនិងការផ្លាស់ប្តូរគឺមិនមែនដោយសារតែមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ឬបំណុល និងអ្នកគ្មានការងារធ្វើការ ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយដែលរស់នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិនេះ សង្គ្រោះបន្ទាន់តាមរយៈការិយាល័យសង្គមកិច្ចនៃទីក្រុងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសូមចូលគេហទំព័រ ជំនួយក្រុមគ្រួសារដែលមានកាលៈទេសៈពិសេស  នៅការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ៖ 

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ ៖1999 (02-27208889 នៅក្រៅតំបន់ខេត្តនិងក្រុង) ផ្ទេរទៅចុចលេខ  6969 កញ្ញា ឈិន

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-07-06