ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង 10/25、10/27 បើកវគ្គ "សិក្សាសាប៊ូធ្វើដោយដៃបរិស្ថានសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (10-11)

ធ្វើសាប៊ូរមៀតនិងក្រែមលាបបបូរមាត់ធ្វើដោយដៃដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន!
ពេលវេលា : 10/25、10/27 13:30-16:30
ទីកន្លែង :  សាលប្រជុំសំរាប់ទុកជំនួយសង្កាត់ស៉ឹកលីងអ៉ីកស៊ីង ទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 132 B1 ផ្លូវជីហឺ សង្កាត់ស៊ឹកលីងទីក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ :02-2882-6200 ចុចផ្លាស់លេខ 6501 កញ្ញា ស៊ុង
លើគេហទំព័រចុះឈ្មោះ៖ តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-22