ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ3/20-6/19 បានរៀបចំថ្នាក់“ ផ្លាស់ទៅរៀនថ្នាក់រាំ ~ ក្រុមរបាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (2-1)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញចំនួន ១២ លើក និងលំហាត់ឯករាជ្យនិងការសម្តែងសប្បុរសធម៌ចំនួន ៣ ដង (ដូចជាសកម្មភាពសហគមន៍អង្គភាពសុខុមាលភាពសង្គមនិង។ ល )។
ពេលវេលា៖ 110.3/20-6/19 រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ០09:30-12:30  (* នៅថ្ងៃទី 3 ខែ 4 មេសា និងថ្ងៃទី 12ខែ 6 មិថុនា ថ្នាក់នឹងត្រូវផ្អាក ២ លើក )
ទីតាំង៖ បន្ទប់ក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ (បន្ទប់, លេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌ ទី 1 ផ្លូវឌីហ៊ូវ សង្កាត់ តាថុង, ក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2558-0133 ចុចផ្លាស់លេខ 13

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-02-03