ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការងារបើកឱ្យជនបរទេសដាក់ពាក្យសុំជំនាញរបស់អ្នកបច្ចេកទេស“ ម៉ាស៊ីនដាក់ជណ្តើរយន្ត” និង“ ប្រតិបត្តិការស្ទូច” ត្រូវដាក់ពាក្យសុំប្រឡងតេស្តដើម្បីបន្ថែមភាសាម្តាយ! (11-2)

圖

Publish Date

2019-11-01