ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួង 2017.5.26 មហាផ្ទៃផ្តល់សម្រាប់ "ការផ្លាស់ប្តូរនៃការដកហូតសញ្ជាតិត្រូវបានកំណត់ដើម្បីពិនិត្យមើលករណីនិងការពិនិត្យឡើងវិញនៃចំណុចការងារនេះ" នៅក្នុងករណី(7-6)


យោងតាម [ពាក្យគ្រួសារនៅក្នុងមាត្រាលេខទី 1061201017 នៃការកោសហៅ ] បទប្បញ្ញត្តិនៃការរប្រកាសចេញឧបសម្ព័ន្ធនេះ។