ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ "បង្កើតមិត្តតាមរយៈអក្សរសាស្ត្រ - វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាស្ត្រាចារ្យពហុវប្បធម៌"(5-9)

  វគ្គសិក្សា៖ ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា (ថ្ងៃសុក្រ) ចាប់ពីម៉ោង 2:០០ រសៀល ដល់ 5:០០ ល្ងាច

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ ជាន់ទី 7 លេខ 21 វគ្គ 1 ផ្លូវ ទីហ័ក សង្កាត់តាថុង ទីក្រុងតៃប៉ិ

ការចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សា៖ https://forms.gle/bq4Rt6SE2i7Q98Dd7


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-16