ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យក្រុងតៃប៉ិ 11/11 (ថ្ងៃពុធ) បើក“ សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារសម្រាប់គូរស្វាមីភរិយាបរទេស” ទីក្រុងតៃប៉ិកស្វែងយល់ពីធនធានសេវាកម្មការងារសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី។ (11-1)

ពេលវេលា៖ 109.11/11 (ថ្ងៃពុធ) 09:00-12:30
ទីកន្លែង:មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ច្នៃប្រឌិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ (លេខ 55 ផ្លូវអន្តរជាតិ សង្កាត់ ធូឈិន តៃប៉ិថ្មី )
ទូរស័ព្ទលេខ: 23085231ផ្លាស់លេខ 703

Publish Date

2020-11-03