ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 វគ្គសិក្សា "សិក្ខាសាលាភាសា និងវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ី" (6-1)

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហូរ នៃទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 (រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍) ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 យប់ នៅអគារពលរដ្ឋតំបន់ណីហូរ ។  (លេខ 342 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវណីហូរ សង្កាត់ណីហូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ) បានប្រារព្ធឡើងបើកវគ្គ "សិក្ខាសាលាភាសា និងវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ 2022" ។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះមុនគេ ដើម្បីទទួលឈ្មោះចូលរួម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលផ្នែកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៃគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យសង្កាត់ណីហូរ (https://nhdo.gov.taipei ) ឬទាក់ទងកញ្ញា អ៊ូរ  ដែលជាអ្នករៀបចំវគ្គសិក្សា 02-27925828 ចុចផ្លាស់លេខ 208 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-06