ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើជូនស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី 10/29 “សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារសង្គមចែករំលែកនៃវប្បធម៌” (10-8)

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើជូនស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមអញ្ជើញអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យចំណូលស្រុកថ្មី និងនិស្សិតមកពីនាយកដ្ឋានសង្គមកិច្ច ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗនិងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនៅពេលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ កិច្ចព្រមព្រៀង 10/29 សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារសង្គមចែករំលែកនៃវប្បធម៌

ពេលវេលា៖ 10/29 (ថ្ងៃសុក្រ) ម៉ោង09:00-16:30
ទីកន្លែង៖ សាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើជូនស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (លេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវឌីហ័កសង្កាត់ ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ៖ 02-2558-0133 ចុចផ្លាស់លេខ 12

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-21