ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យការងារ នៅ 9/11-10/15 បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៌និងបើកសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺណេត“វគ្គគ្រួសារចំណាត់ស្រុកថ្មីរបស់ខ្ញុំ” (8-13)

ការតាំងពិព័រណ៍តាមអ៊ិនធឺណេត 9/11 និងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ិនធឺណេតចំនួន 4 ទាក់ទង នឹងបញ្ហាចំណាត់ស្រុកថ្មី សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះ!

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-02