ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ប្រជាជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីពិភពលោកថ្មី - សកម្មភាពមគ្គុទេសទេសចរណ៍ហ្កាយតាមមអ៊ិនធរណេត" កំពុងស្នើសុំការដាក់ពាក្យហើយ ! (5-11)

សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នា  ក្នុងការប្រើប្រាស់អត្ថបទនិងវីដេអូខ្លិបខ្លីៗ  ដើម្បីណែនាំអំពីប្រទេសកំណើតរបស់ប្រជាជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ដូចជាវប្បធម៌សម្លៀកបំពាក់ ភាសា  ម្ហូបអាហារ ទីកន្លែងទេសភាព  ស្ថាបត្យកម្មអគារ និងប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬទំនៀមទម្លាប់ !

អត្ថបទអត្ថន័យកម្មវិធី ៖
1. ការបញ្ជូនអត្ថបទ៖ សរសេរជាភាសាចិន 300~1,000 សរសេរពាក្យត្រូវណែនាំនៃរូបថត 1 ឈុត (រូបថតច្រើនបង់អស់ 10 សន្លឹកត្រូវប្រើជាផ្លូវការ) ។
2. ការដាក់ស្នើវិដេអូខ្លិបខ្លី៖ វីដេអូខ្លិបខ្លីក្នុងរយៈពេល3-5 នាទី រួមទាំងប្រធានបទនៃវីដេអូខ្លិបខ្លីៗនិងការពិពណ៌នាខ្លិបខ្លីៗ។ (ឯកសារមិនលើសពីមេកាបៃ 200MB )
3. សូមបញ្ចូលឯកសារប្រធានបទ និងការពិពណ៌នាសង្ខេបទៅទម្រង់បែបបទចុះក្នុងកម្មវិធី LINE (លេខអេបហ្វេន ID:@ifitw) នៃគណនីផ្លូវការ របស់បណ្តាញអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានមួយក្រុមតូចហើយបញ្ចូលទៅគេហទំព័រដោយក្រុមព្រឹត្តិការណ៍។
4. ក្នុងម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ឱ្យបញ្ជូនអត្ថបទមួយ និងវីដេអូខ្លិបខ្លីមួយ។ អ្នកអាចចែករំលែកនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិតាមរយៈកម្មវិធី Facebook ក្នុងកំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍។
5. ក្នុងម្នាក់ៗអាចបោះឆ្នោតលើអត្ថបទនិងវីដេអូខ្លិបខ្លីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាចចុចឡាច់ច្រើនបំផុត 3 សន្លឹក។

អំពាវនាវរកឯកសារអ្នកចុះឈ្មោះ ៖ ថ្ងៃទី 1  ខែ 5 ឧសភា (ថ្ងៃសៅរ៍) ~ ថ្ងៃទី 9 ខែ 6មិថុនា (ពុធ) ឆ្នាំ 2021
ពេលវេលាបោះឆ្នោត៖ ថ្ងៃទី 10 ខែ 6 មិថុនា (ថ្ងៃព្រហត្បតិ៍្ត) ~ ថ្ងៃទី 24 ខែ 6 មិថុនា (ថ្ងៃព្រហត្បតិ៍្ត) ឆ្នាំ 2021
ទូរស័ព្ទលេខ:02-23889393 ចុចបន្ថែមលេខ 2526 កញ្ញា លីន
ការកម្មវិធីព័ត៌មានលម្អិត៖https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=91542&ctNode=37214&mp=1#aC
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-05-26