ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិលើកទី 72 "អន្តរកម្មស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្ញុំ និងអ្នក" វគ្គស៊េរី សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រសម្រាប់ការសាកសួរ (6-2)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ "អន្តរកម្មស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្ញុំ និងអ្នក"  នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំអារម្មណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ ចាប់ផ្តើមពីខែកក្កដា ដល់ ខែកញ្ញា។ ខ្លឹមសាររួមមានប្រធានបទដូចជា ភាពស្និទ្ធស្នាល និងខ្ញុំ របៀបដែលគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំ នៃការណាត់ជួប និងការជ្រើសរើសគូ អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងច្បាប់ទំលាប់ ។ល។... សូមចុះឈ្មោះ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ (https://www.family.gov.taipei) ឬទំនាក់ទំនងលេខ 2541-9690 ចុចផ្លាស់លេខ 820។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-10