ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី-សហគមន៍ សហគ្រិនល្អ ថ្នាក់សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតថ្មី (9-1)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង នៃទីក្រុងតៃប៉ិ គ្រោងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា (ថ្ងៃអង្គារ) និងថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញា (ថ្ងៃសុក្រ) ឆ្នាំ  2022 ចាប់ពីម៉ោង 1:30 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:30 រសៀល នៅបន្ទប់សង្ខេបនៅជាន់ទី 8 នៃការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង នៃទីក្រុងតៃប៉ិ។ សម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ  2022 នៃវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពីច្នៃប្រឌិតថ្មី សហគ្រិនល្អ-សហគមន៍ថ្មី មិត្តភក្តិអ្នកចំណូលស្រុកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះយ៉ាងសកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៃគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន ឬទាក់ទងទៅកញ្ញា សុង តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 02-2882-6200 ចុចបន្ថែម 6501 ឬចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ (https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/87)

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-09-06