ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិមូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសម្រាប់តំបន់តៃប៉ិខាងជើង 2020.3/14(ថ្ងៃសៅរ៍)បានបើកថ្នាក់ "កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចាន់ជឹនស៊ីង ~ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពហុវប្បធម៌" (3-4)

ចង់ក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យពហុវប្បធម៌មែនទេ? សូមស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ បន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាល អ្នកនឹងមានឱកាសក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំឆ្នាំ នៅពេលអ្នកបានប្រលងជាប់រួចមកនឹងក្លាយជាគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបអូ៎!
ពេលវេលា៖2020.3/14(ថ្ងៃសៅរ៍) 09:30-16:00
ទីតាំង៖ទីក្រុងតៃប៉ិនៅបន្ទប់ប្រជុំមូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតំបន់តៃប៉ិខាងជើង (លេខ ២៣២ជាន់ទី ៤ ផ្លូវចាំងឈុន សង្កាត់សុងសាន)
ទូរស័ព្ទ៖2504-0399

Publish Date

2020-03-11