ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

2019 ការិយាល័យខ័ណញឌស៊ីលីន "ថ្នាក់រាំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី" (5-5)

បង្រៀនការសម្តែងរបាំភូមិកំណើតដើម។

ពេលវេលា: 5 / 17-6 / 28 (ថ្ងៃអង្គារ៍ និង ថ្ងៃសុក្រ) 14: 00-17: 00 (6/7ថ្ងៃឈប់សំរាក)
ទីកន្លែង: ថ្នាក់ 301 សាលីលស៊ីលីនសេនធ័រ (ផ្ទះលេខ75 ផ្លូវដងដាឌុង ខ័ណ្ឌស៊ីលលីន)
ការចុះឈ្មោះ: https://goo.gl/emBd4w
ទូរស័ព្ទ: 02-2882-6200 # 6504

新移民舞蹈班