ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូ 10/23、10/30 បានបើកវគ្គ “ ថ្នាក់ដីឥដ្ឋធ្វើដោយដៃសម្រាប់សិស្សចំណូលស្រុកថ្មី” (10-6)

មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគំនូរជាតុក្កតាដោយប្រើដីឥដ្ឋ !
ពេលវេលា៖ 10/23、10/30 (ថ្ងៃសៅរ៍) 14:00-17:00
ទីកន្លែង៖ សាលាក្រុងណីហ៊ូ (លេខ342 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវហ៊ូ សង្កាត់ណីហ៊ូ ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ៖ 02-27925828 ចុចផ្លាស់លេខ  208 កញ្ញា អ៊ូ 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-21