ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សកម្មភាពការិយាល័យថែទាំស្រុកភាគខាងត្បូង៖ ក្រឡុកនិទាឃរដូវចៀន (8-12)

ពេលវេលា៖ 2019/9/18 (ថ្ងៃពុធ) 14:30-16:30

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ៖ មុនម៉ោង14:30-16:30 នាថ្ងៃទី 2019/9/11

អាស័យដ្ឋានៈលេខ ៧ ផ្លូវ ១២៧ ផ្លូវជីងស៊ីងក្រុងតៃប៉ិ។

ទូរស័ព្ទ៖ (02)2931-2166#15

 

Publish Date

2019-08-22