ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្រុកតៃប៉ិស៊ីលីន 9/4-10/14 សំរាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ថ្នាក់ "ប៉ែនព្យាបាលមើលថែ - រុក្ខជាតិប្រទាល"(7-12)

បង្រៀនអ្នកពីរបៀបដាំប្រទាលដែលគួរអោយស្រលាញ់!
ពេលវេលា: 109.9/4-10/14 ថ្ងៃពុធ និង ថ្ងៃសុក្រ  13:30-16:30
ទីកន្លែង: សាលថ្មីរបស់ចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីងក្រុងតៃប៉ិ (អស័យដ្ឋានលេខ 75 ផ្លូវតាអានសង្កាត់ស៊ឹកលីង)
ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត:https://pse.is/P3NEU 
ទូរស័ព្ទ៖ 2882-6200#6501

Publish Date

2020-07-24