ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បុគ្គលិកកម្មករចំណាត់ស្រុកថ្មីនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ < Homecoming > ឆ្នាំ 2019 សម្តែងបន្ថែម(3-13)

ថ្ងៃទី 16 នៃក្រុមហ៊ុនតៃស៊ីនពានរង្វាន់សិល្បៈពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំសម្តែងបន្ថែម
ការទិញសំបុត្រ: http://bit.ly/2Xb2kak
  https://www.youtube.com/watch?v=4AeAH_7Jthi
Art editor Img