ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គ័ងហ័រ ទស្សនាវដ្ដី តៃវ៉ាន់មានភាសា វៀតណាម ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងត្រូវដាក់តំឡើងលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយ ! (12-5)

បញ្ហានេះណែនាំពីបញ្ហាដូចជាការអនុវត្តការការពារបរិស្ថានសង្គមរបស់តៃវ៉ាន់ និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេស។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-12-30