ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត (7-11)

ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត - ចំណាយពេលត្រឹមតែ 5 នាទី ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំព័ត៌មានចុះបញ្ជីសៀវភៅគ្រួសារនៅទីក្រុងតៃប៉ិអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមៗ!
តំណភ្ជាប់ជាវីដេអូ៖ https://www.youtube.com/watch?v=EWbA6YXIw4A

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-07-29