ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សង្លាត់ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ ឆ្នាំ 2023 "ថ្នាក់រៀនបែបបុរាណចុងចឹនចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី " (1-3)

"សង្លាត់ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ ឆ្នាំ 2023 "ថ្នាក់រៀនបែបបុរាណចុងចឹនចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី "ថ្នាក់រៀននឹងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 16:00 ដល់ 20:00 នៅថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃសៅរ៍) និងចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 12:00 នៅថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃសៅរ៍) (សរុបវគ្គណែនាំចំនួន 2)បើកថ្នាក់។


កន្លែជួបជុំ:

មគ្គុទ្ទេសក៍ទី 1: ជាន់ក្រោមដីនៃច្រកចេញទី 3 នៃស្ថានីយ៍ រថភ្លើងចំណតប៉ិមិន រូបគំនូររបស់លាវ ម៉ីងឆ័ន 

មគ្គុទ្ទេសក៍ទី 2: ស្ថានីយ៍ រថភ្លើងចំណតស៉ីមិន ត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីប្រមូលផ្តុំ


សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹន ឬទូរស័ព្ទទៅកញ្ញា ចាំង តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ  (02) 2341-6721 ចុចផ្លាស់លេខ 317 សមាជិកសាធារណៈត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួម។


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-01-16