ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលនិធិអង្គការអ៉ីទៀនសុខុមាលភាពសង្គម 6/21-11/1 បានចាប់បេីកថ្នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ109 "ថ្នាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការរៀនសូត្រមាតាបិតា - កុមាររៀនភាសាវៀតណាមនិងពហុវប្បធម៌" (6-14)

លើកកំពស់ចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិនៃប្រជាជនថ្មីជំនាន់ទី ២ និងរក្សាការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគត។

ពេលវេលា:2020/6/21、7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9、8/16、8/23、8/30、9/6、9/13、9/20、10/18、10/25、11/1,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យ រសៀលម៉ោង14:00-16:00、សរុបវគ្គសិក្សាចំនួន 16 វគ្គ (6/28、9/27、10/4、10/11 ឈប់សម្រាក)
ទីតាំង៖ អគារជាន់ទី ៣ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីវ័នហ័រ (អស័ដ្ឋានលេខ 171 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវចាងសា សង្កាត់វ័នហ័រ)

ទូរស័ព្ទ៖ 2230-0339

Publish Date

2020-06-19