ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2023 "សិក្ខាសាលាវគ្គទី 1 ស្តីពីរកការងារជូនអ្នកចំំំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ផែនការលើកកម្ពស់សេវាកម្មស្វែងរកការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (3-4)

ការិយាល័យសេវាកម្មទីក្រុងតៃប៉ិ ថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023  (ថ្ងៃសៅរ៍) ចាប់ពីម៉ោង 09:00 ដល់ 17:00 ឧទាហ៍សាកល្បងរៀនសម្តែងសហគ្រាជាក្រុមហ៊ុនល្បីៗ (លេខ 276 ជាន់ទី 2 ផ្លូវស៊ុងចាឱង សង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ និង អស័ដ្ឋានលេខ 80 ផ្លូវប៉ោវឆែវ សង្កាត់ ស៉ីងទានទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី) ជាទីកន្លែដោះស្រាយការចុះសួរសុខទុក្ខសហគ្រាសអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នា

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ គេហទំព័របន្ថែមមណ្ឌលស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង តៃប៉ិ

ឬទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខ 703 កញ្ញា ចាំង លេខ 712 កញ្ញា យ៉ាំង


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-14