ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍ថ្មីរបស់ប្រជាជនតៃប៉ិខាងត្បូង 11/ 26 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) សម្រាប់“ ម្ហូបអាហារដ៏ល្អ - ហ្វឺរវៀតណាម” (11-2)

តោះមកញ៉ាំគុយទាវវៀតណាមដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់!

ពេលវេលា៖ 109.11/26 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) 14:30-16:30 (ម៉ោងចូលសាលា 14:00)
ទីតាំង៖ មូលដ្ឋានថែទាំជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី (ជាន់ទី 1 លេខ 7 ផ្លូវ 127 ផ្លូវជីងស៊ីងសង្កាត់វិនសាន)
ទូរស័ព្ទ 02-2931-2166 ចុចផ្លាស់លេខ 12 បុគ្គលិកបំរើការក្នុងសង្គម ចាំង

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-11-11