ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់ថ្ងៃទី 7/3~7/31 នៃការិយាល័យសង្កាត់វិនសានក្រុងតៃប៉ិ បានរៀបបើកថ្នាក់ "សិក្ខាសាលាស្តីពីវប្បធម៌ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីក្នុងឆ្នាំ 109 (អាហារដ្ឋានឈុនឈើឬស្សីឆុងតែ)" (6-12)

ពេលវេលា៖ 2020. 7/3~7/31,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសុក្រ,វេលាម៉ោង 09:30-12:30
ទីតាំង៖ មមណ្ឌលសុខភាពសង្កាត់វិននសានបន្ទប់ប្រជុំនៅជាន់ទី ១ (លេខ 220 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវម៉ូកចាក សង្កាត់វិនសាន)
ទូរស័ព្ទ៖2936-5522 ចុចផ្លាស់លេខ359
វេចផ្សាយចុះឈ្មោះ :https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

Publish Date

2020-06-19