ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សិក្ខាសាលាដ៏ស្និទ្ធស្នាល - បង្ហាត់បង្រៀនម៉ាស្សាដ៏ជិតស្និទ្ធ(6-11)

នៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា (ថ្ងៃសៅរ៍) យើងខ្ញុំនឹងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញទៅមក តាមរយៈអន្តរកម្មលើសេរីរាងកាយ និងបច្ចេកទេសលើការសម្រាកកាយ និងផាសុកភាព។ 

ចុះឈ្មោះ: https://family.gov.taipei/


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-07-02