ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជាមួយជនជាតិចិនហុងកុងដែលជាចំណូលស្រុកថ្មីនៅតៃវ៉ាន់ដោយទទួលបានហេតុផលចែករំលែកវិជ្ជាជីវៈជំនាញ (11-5)


អ្នករៀបចំដោយ៖ សមាគមអង្គការបោះជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌តៃវ៉ាន់-ហុងកុង


អ្នករៀបចំ៖ ការិយាល័យកិច្ចការឆ្លងច្រកសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ឹកស៊ីង


🌟សូមស្វាគមន៍ប្រជាជនសញ្ញាតិចិនហុងកុងដែលជាចំណូលស្រុកថ្មីរស់នៅតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹង <វិជ្ជាជីវៈថែទាំជំនាញ> ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួម!


🌟ចុចលើខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះ

https://forms.gle/DXoJLFuhmYSCDwuT9✨ វគ្គនៅតៃប៉ិ 12/13  ពេលព្រឹកម៉ោង 10:00  - 12:00 

 ➡️【សារមន្ទីរវប្បធម៌ហ្វូហ័រទីក្រុងតៃប៉ិ】


✨ វគ្គនៅតៃប៉ិថ្មី  11/17  រសៀលម៉ោង 3:00 – 5:00

 ➡️【សណ្ឋាគារហ្វូកទូវប៉ាន់ឆែវ】


✨ វគ្គនៅថោវយាន  12/02  រសៀលម៉ោង 2:00 – 4:00

 ➡️【សណ្ឋាគារហ្វូរ៉ុងថោវយាន】


✨ វគ្គនៅតៃជុង  11/29   រសៀលម៉ោង 3:00 – 5:00

 ➡️【សណ្ឋាគារជីងទៀនតៃជុង】


✨ វគ្គនៅតៃណាន  12/09  រសៀលម៉ោង 2:00 – 4:00

 ➡️【សណ្ឋាគារតៃណាន】


✨ វគ្គនៅកៅស៊្យុង   12/19   រសៀលម៉ោង 2:00 – 4:00

 ➡️【សណ្ឋាគារហាន់ភីងកៅស៊្យុង】


👉🏻 ការទទួលឈ្មោះមានកំណត់ សូមចុះឈ្មោះប្រញាប់ឡើង👈🏻


※ សូមទំនាក់ទំនងមក


ទូរស័ព្ទលេខ ៖  (02)2236-8225

#63831 លោក ឡរ

 #63832 លោក  ឈិន


ប្រអប់អ៊ីមែល evan@mail.shu.edu.tw

 ទូរស័ព្ទលេខ  0986-720-472


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-18