ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សាលាអគារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ 4/18 វ៉ាន់ហ្វាចំណុចទាញ "ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចែករំលែកវប្បធម៍ និង បទពិសោធន៍សកម្មភាព DIY " (4-6)

ក្រៅពីការចែករំលែកនូវវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងមានគ្រឿងសំអាងច្នៃដោយ DIY ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការភ្លក្សរសជាតិអាហារសម្រន់ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

ពេលវេលា៖ 110.4/18 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ម៉ោង 10:00-12:00 ពេលព្រឹក
ទីកន្លែង៖ សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ (លេខ 171 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវចាងសាសង្កាត់ វ័នហ័រ ក្រុងតៃប៉ិ)
URL ចុះឈ្មោះ https://forms.gle/5fCzk7bSiwbCBWEX8
សាកសួរ៖ (02)2725-6260 លោកលូ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-04-16