ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យខ័ណ្ឌប៉ិថោវ 2020.3/5-4/28 បានរៀបចំ “ ថ្នាក់បង្រៀនជីវិតប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ថ្នាក់គំនូរសរសេរអក្សរផ្ចង់ដោយទឹកថ្នាំជួក” (2-3)

គូសអក្សរក្បាច់ធម្មតា នឹងការបង្រៀនអក្សរផ្ចង់  DIY ជាមួយកង្ហារក្រដាសឬសរសេរអក្សរផ្ចង់ហើយអនុវត្តជាមួយប្រដាល់សុខភាពធីជី នឹងអាចធ្វើឱ្យសិស្សទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្ត។
ពេលវេលា៖ ឆ្នាំ 2020 3/5-4/28 រៀងរាល់សប្តាហ៍ ថ្ងៃអង្គារ៍ និង ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ វេលាម៉ោង  09:00-11:00
ទីតាំង៖ បន្ទប់ថ្នាក់ទី ១ ជាន់ទី ៦ ការិយាល័យខ័ណញឌប៉ិថោវ (ផ្ទះលេខ ៣០ ជាន់ទី ៦ ផ្លូវស៊ីនស៊ឹក សង្កាត់ប៉ិថោវ)
ទូរស័ព្ទ៖02-28912105#275


ការិយាល័យខ័ណ្ឌប៉ិថោវ 2020.3/5-4/28 បានរៀបចំ “ ថ្នាក់បង្រៀនជីវិតប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ថ្នាក់គំនូរសរសេរអក្សរផ្ចង់ដោយទឹកថ្នាំជួក” (2-3)

Publish Date

2020-02-14