ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 "សិក្ខាសាលាស្តីពីស្វែងរកការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ថ្នាក់កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ព័ត៌មានវគ្គសិក្សា」(7-9)

ការិយាល័យសេវាកម្មទីក្រុងតៃប៉ិនឹងថ្នាក់រៀនសែ្វងរកការងារ នៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022   (ថ្ងៃពុធ) ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 12:30 ( លេខ 101 ជាន់ទី 6 វិថីម៉ុងជែវ សង្កាត់វ័នហ័រទីក្រុងតៃប៉ិ) សិក្ខាសាលាការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ក៏មានសេវាកម្មឱ្យគេផ្សេងរត់ការឱ្យបាន និងមានផ្តល់ជូនសេវានៅនឹងទីកន្លែង។ សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមមុនគេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូម ទំនាក់ទំនងលេខ៖ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខ 703 កញ្ញា ចាំង និង 712 កញ្ញា យ៉ាំង ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-07-22