ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីថ្ងៃបិទសាលប្រជុំជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់សឹកលីង និង វ័នហ័រ ឆ្នាំ 2021 (12-5)

សាលប្រជុំជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់សឹកលីង និង វ័នហ័រ កាលបរិច្ឆេទបិទ៖

 • ខែ 1 មករា:1/1、1/2、1/3、1/4、1/11、1/18、1/25
 • ខែ 2 កុម្ភៈ :2/1、2/8、2/10、2/11、2/12、2/13、2/14、2/15、2/16、2/22、2/27、2/28
  កត់សំគាល់ៈ សាលប្រជុំជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់សឹកលីង​  នៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជួសជុលប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាពលរដ្ឋ  ការបើកនិងបិទ  ហើយនិងការខ្ចីទីធ្លារសាលប្រជុំជន នឹងត្រូវទៅពីថ្ងសទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ 2/1~2/28  ហើយការបកប្រែសេវាទូរស័ព្ទបើកជាធម្មតា។
 • ខែ 3 មីនា :3/1、3/8、3/15、3/22、3/29
 • ខែ 4 មេសា :4/2、4/3、4/4、4/5、4/12、4/19、4/26
 • ខែ 5 ឧសភា :5/3、5/10、5/17、5/24、5/31
 • ខែ 6 មីថុនា :6/7、6/12、6/13、6/14、6/21、6/28
 • ខែ 7 កក្កដា :7/5、7/12、7/19、7/26
 • ខែ 8 សីហា :8/2、8/9、8/16、8/23、8/30
 • ខែ 9 កញ្ញា :9/6、9/13、9/18、9/19、9/20、9/21、9/27
 • ខែ 10 តុលា :10/4、10/9、10/10、10/11、10/18、10/25
 • ខែ 11 វិច្ឆិកា :11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
 • ខែ 12 ធ្នូ :12/6、12/13、12/20、12/27、12/31

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-12-11