ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលនិធិអង្គការអ៊ីទៀន 7/29-8/21 បានបើកថ្នាក់សម្រាប់ “ការផ្លាស់ប្តូរសុខភាពរបស់ទារកនឹងអ្នកម្តាយ ~ ក្រុមចង្វាក់ឪពុកម្តាយជាប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី” (6-16)

ការបង្កើតរួមគ្នារវាងឪពុកម្តាយនិងកូនៗ នៃចង្វាក់រាងកាយ និងការលេងហ្គេមជាមួយឪពុកម្តាយកូន និងវគ្គសិក្សាផ្សេងទៀត ការរៀនដ៏ងាយស្រួលនិងការរីកលូតលាស់សប្បាយរីករាយជាមួយកុមារ!

ពេលវេលា:2020.7/29-8/21,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ 14:00-16:00
ទីតាំង:អគារជាន់ទី ៤ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីវ័នហ័រ (អស័ដ្ឋានលេខ 171 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវចាងសា សង្កាត់វ័នហ័រ)
ទូរស័ព្ទលេខ:2230-0339

Publish Date

2020-06-19