ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សូមអញ្ជើញមកចូលរួម! គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងតៃប៉ិនិងនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានរៀបចំ“ បទពិសោធនៃការរបោះឆ្នោតប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី” នៅថ្ងៃទី9/17-9/18(9-7)

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំក្រោយហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ជាមុនសិន!
ពេលវេលា:2019/9/17 13:30-1630、9/18(ថ្ងៃពុធ)09:00-16:30
ទីកន្លែង៖ ស្ថានីយ៍សេវាកម្មក្រុងតៃប៉ិនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ (លេខ 15 ផ្លូវក្វាងចូវ ទីក្រុងតៃប៉ិ)