ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ នៅថ្ងៃខែ ទី 5/14 និង 5/21 បានបើកវគ្គ“ ក្រុមត្បាញច្នៃដោយដៃសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (3-8)

ប្រើវិធីសាស្រ្តនៃការវេចខ្ចប់ខ្សែទៀនជាអក្សរ ដើម្បីបង្កើតកន្ត្រកត្បាញធ្វើដោយដៃដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជាក់ស្តែងអំពីវិធីតែម្តង!

ពេលវេលា៖ 110.5/14、5/21,រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ  (14:00-17:00)
ទីកន្លែង៖ សាលតៃប៉ិតំបន់ណីហ៊ូរ (លេខ 342 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវណីហ៊ូរ សង្កាត់ណីហ៊ូរ ក្រុងតៃប៉ិ)
ការចុះឈ្មោះ៖ ចុះឈ្មោះនឹងត្រូវទទួលយកចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឈ្មោះពេញលិញ។
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2792-5828分 ចុចផ្លាស់លេខ 208 កញ្ញាអ៊ូ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-03-30