ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទប្រកាសបិទទ្វារ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែ 1 មករា ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែ 1 មករាឆ្នាំ 110 អាគារវ័នហ័រ និងស៊ឹលីង ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី នឹងត្រូវបិទទ្វារជាសាធារណៈនិងមិនអាចខ្ចីទីធ្លារបាន។ (12-2)

អាគារស៊ឹលីង ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែ 1 មករា ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែ 1 មករាឆ្នាំ 110 ឈប់បើកទៅពិភពខាងក្រៅនិងខ្ចី (ថ្ងៃទី 1 ខែ 1 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែ 1 មករា ឆ្នាំ 110 ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយថ្ងៃទី 4  ខែ 1 មករា គឺជាថ្ងៃច័ន្ទដែលត្រូវបានបិទនៅសាលប្រជុំ) យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលមួយនេះ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-12-03