ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ 5/6-6/24 បានបើកវគ្គសិក្សា“ ថ្នាក់យូហ្គាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ” (3-7)

លាតសន្ធឹងតាមរយៈយូហ្គា ដើម្បីបង្កើតរាងកាយឱ្យមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានតុល្យភាពនៃរាងកាយនិងចិត្ត។

ពេលវេលា:110/5/6-6/24 រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 11:00-12:00
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពពលរដ្ឋជឺរស៊ីង (លេខ 20 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ណីហ៊ូរក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2792-5828 ចុចលេខ 208

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-03-27