ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ទិសខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ 3/13(ថ្ងៃសុក្រ) បានរៀបចំឡើង ដោះស្រាយការបណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្មអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត(2-3)

សូមស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនិងប្រជាជនទូទៅដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសេវាកម្មជួយជំនួយនេះ បន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកយ៉ាងហោចណាស់អាចចូលរួមក្នុងសេវាកម្មមូលដ្ឋានរួច មានចំនួន2លើក។

ពេលវេលា: 110.3 / 13 (ថ្ងៃសៅរ៍) 13: 30-16: 30
 ទីតាំង៖ មូលដ្ឋានអ្នកចំណូលស្រុលថ្មីតំបន់ទិសខាងកើត (លេខ 19 ជាន់ទី 1 ផ្លូវលេខ 83, ផ្លូវ 189 ខ័ណ្ឌទី 3  ផ្លូវខាន់លីន ក្រុងតៃប៉ិ)
ការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ:(02)2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ 12 កញ្ញា លីង
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-02-04