ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅសង្កាត់ភាគខាងកើតនៃក្រុងតៃប៉ិ 8/12-14 បានបើកវគ្គ "ក្តីសុបិនចង់បោះជំរំឯករាជ្យក្នុងជីវិតកុមារ" (6-18)

ជំនាញជីវិតចំណេះដឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងវគ្គសិក្សាផ្សេងទៀត។
ពេលវេលា:2020.8/12、8/13、8/14,10:00-15:00
ទីតាំង:មូលដ្ឋានថែទាំសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីស្រុកខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 19ជាន់ទី 1 ផ្លូវ 189 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ណីហ៊ូ)
ទូរស័ព្ទលេខ:2631-7059分 ចុចផ្លាស់លេខ 12

Publish Date

2020-06-23