ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ព័ត៌មាននៃវគ្គសិក្សា "ការធ្វើដំណើរពីចម្ងាយទៅទេសចរណ៍ចិនហុងកុង" (6-12)

មជ្ឈមណ្ឌលចែករំលែកវប្បធម៌ថ្មីតំបន់វ័នហ័រ នៅ 2022/6/26ងរៀបចំកម្មវិធីវគ្គចែករំលែក "ដំណើរកម្សាន្តពីចម្ងាយទៅកាន់ចិនហុងកុង" កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ និងចែករំលែកវប្បធម៌ចិនហុងកុងនៅក្នុងសាលប្រជុំនៅជាន់ទី 4 សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះ។
ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី៖ ការណែនាំអំពីភូមិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់ចិនហុងកុង + ការបង្រៀនសន្ទនាភាសាអង់គ្លេស ការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍
ពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍៖ (ថ្ងៃអាទិត្យ) 6/26  វេលាពេលព្រឹកម៉ោង 10:00-12:00 
ទីកន្លែង៖ សាលប្រជុំនៅជាន់ទី 4 នៃសាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ (លេខ 171 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវ ឆាងសារ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ) 
គេហទំព័រតំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ៖ https://forms.gle/kPHnpJTKMXs1D9Zc9
លេខទូរស័ព្ទ៖ (02) 2720-8889 ចុចផ្លាស់លេខ 6261

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-28