ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃកម្មវិធីពិហុអប់រំ " បើកប្រអប់គ្រឿងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងនៃពិភពលោក។ "