ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

2019 ការិយាល័យខ័ណ្ឌវិនសានទីក្រុងតៃប៉ិ "ដើរលេងកម្សាន្តនៅជីងម៉ីនៃចំណូលស្រុកថ្មី" នៃកម្មវិធី