ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

តំបន់ណីហូរនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្នាក់កុំព្យូទ័រនៃលទ្ធផល