ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ផ្លែផ្កានៃគម្រោងចន្លុះនៃសាលាបឋមសិក្សាហ្វ៊ុអានក្រុងតៃប៉ិ(អ្នកនិពន្ធ៖ប្រធាន ឆាយហ្វ៊ុម៉ី)