ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

នៅតំបន់សុងសាន 2017 ការសិក្សាវប្បធម៌ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី «លទ្ធផលឥណ្ឌូនេស៊ីថ្នាក់រៀនភាសា